Category Archives: Articles

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด เป็นสำนักจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุม การจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางในนามของนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติงานต่างๆจะเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งอาคารชุดแต่ละแห่งจะมีระเบียบภายในของแต่ละอาคารชุดที่ไม่เหมือนกัน แม้กฎหมายอาคารชุดจะใช้ฉบับเดียวกันก็ตาม ในแต่ละคอนโดจะมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในคอนโด อาจจะประสบปัญหามากมาย ทั้งเรื่องที่จอดรถไม่พอ มีรถบุคคลภายนอกเข้าจอดมากีดขวางรถของผู้พักอาศัย การป้องกันอัคคีภัยไม่ได้มาตรฐาน ซื้อคอนโดแล้วไม่ได้โอน ค่าส่วนกลางแพง มิเตอร์น้ำ ไฟ ไม่เป็นธรรม คนข้างห้องส่งเสียงดัง และอีกสารพัดสารพันปัญหาที่ต้องพบเจอเมื่ออยู่คอนโด แต่ก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน ขอเพียงอย่าปัดปัญหาให้พ้นตัว การปัดปัญหาให้พ้นตัว คือการก่อปัญหา…

การเลือกซื้อคอนโดฯ ตามหลักฮวงจุ้ย

หลักการดูซ้าย-ขวา หลักการยืนในบ้านแล้วหันหน้าออกหน้าบ้าน เพื่อหาด้านซ้าย-ขวานี้ให้ใช้กับทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่มีการเอ่ยถึงด้านซ้ายและขวา คอนโดรูปตัวแอล หากจะเลือกซื้อห้องชุดในคอนโดที่เป็นรูปตัวแอล ควรเลือกห้องที่อยู่ทางด้านฐานของตัวแอลจึงจะดี แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาคารรูปตัวแอลเป็นลักษณะที่ปราศจากพลังงานแห่งโชคลาภ   คอนโดรูปตัวยู คอนโดที่มีรูปทรงคล้ายตัวยู ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ให้คุณนัก แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าอยู่อาศัย ขอให้พยายามเลือกห้องที่อยู่ทางด้านส่วนฐานของตัวยู อย่าเลือกห้องที่อยู่ทางฝั่งปีกทั้งสอง   ตึกไร้บารมี ตึกแถวหรือคอนโดที่ตั้งอยู่โดดๆ กลางพื้นที่ว่าง ไม่มีตึกอาคารอื่นๆ มาตั้งอยู่ใกล้เคียง อาจดูดี เพราะไม่มีตึกอื่นมาบดบังทิศทางลมและทัศนียภาพ แต่ความจริงแล้วอาคารสูงในลักษณะดังกล่าว บ่งบอกถึงลักษณะแห่งความไร้อำนาจบารมี ผู้เข้าอยู่อาศัยจะได้รับพลังแห่งความโดดเดี่ยว ทำสิ่งใดมักมิได้รับความสนับสนุนและร่วมมืออย่างที่ควร   ความสูงของตึกข้างเคียง ถ้ามีคอนโดหรือตึกแถวอยู่แวดล้อม…

ปัญหาที่พบบ่อยในการซื้อคอนโด

1.โครงการยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เงินจองเสียเปล่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA) Report) 2.โดนคนขายยักยอกเงินจอง หรือปิดบริษัทหนี หรือพนักงานขายรับเงินจองเป็นเงินสด แล้วออกใบเสร็จในนามส่วนตัว ต่อมาก็ลาออกไปทำให้ลูกค้ามีปัญหากับโครงการ ดังนั้นโดยเราควรจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายโครงการโดยตรงให้โครงการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทจะปลอดภัยที่สุด 3.โครงการกู้เงินธนาคารไม่ผ่าน Project Financing บางรายอาจขอเงินกู้จากธนาคารแล้วไม่ผ่าน เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารอาจมีการกำหนดเงื่อนไขว่าเจ้าของโครงการจะได้เงินกู้ต่อเมื่อขายยูนิตในโครงการ ขายได้เกินกว่า 50% แล้ว ดังนั้นควรเลือกเจ้าของโครงการที่น่าเชื่อถือ และมีฐานะการเงินที่ดี 4. ทางเข้า-ออกคอนโดต้องผ่านที่ข้างเคียง บางทีโครงการอาจซื้อที่ดินตาบอดซึ่งต้องผ่านที่แปลงข้างเคียง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในอนาคต เราควรขอดูเอกสารการจดทะเบียนภาระจำยอม…

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน ณ กรมที่ดิน

ในวันโอน มีรายการที่จะต้องเสียดังต่อไปนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2% โดยคิดจากราคาประเมินเท่านั้น 2.ค่าอากร 0.5% ของราคาซื้อขาย  แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ 3.ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ  3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ นี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5ปี  (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้)  ทรัพยสินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ2 4.ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.)  มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี…

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ผู้ซื้อ เอกสาร ประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย (ผู้ซื้อ) 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี) และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ หรือคู่สมรส (ถ้ามี) 3. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้า มี) 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว...