Tag Archives: ค่าใช้จ่ายในการโอนห้องชุด

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน ณ กรมที่ดิน

ในวันโอน มีรายการที่จะต้องเสียดังต่อไปนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2% โดยคิดจากราคาประเมินเท่านั้น 2.ค่าอากร 0.5% ของราคาซื้อขาย  แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ 3.ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ  3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ นี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5ปี  (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้)  ทรัพยสินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ2 4.ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.)  มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี…