Tag Archives: เอกสารใช้ในการโอนคอนโด

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ผู้ซื้อ เอกสาร ประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย (ผู้ซื้อ) 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี) และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ หรือคู่สมรส (ถ้ามี) 3. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้า มี) 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว...